-REGULAMIN GABINETU-

Przed skorzystaniem z usług należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

1.Niniejszy regulamin dotyczy Gabinetu PełneMocy – Zdrowe Centrum prowadzonego przez Hiperbar Centrum Terapii Tlenowej Sp. Z o.o. NIP 8842802626 zwanego dalej “Gabinetem”.

2.Gabinet PełneMocy – Zdrowe Centrum, Hiperbar Centrum Terapii Tlenowej Sp. z o.o. Znajduje się przy ul. Bolesława Krzywoustego 2A, 58-130 Żarów.

3.Gabinet nie świadczy usług w ramach NFZ.

4.Zakup usługi w Gabinecie  jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i akceptowaniem jego warunków.

5.Dzieci poniżej 18-go roku życia mogą korzystać z zabiegów w obecności opiekuna, chyba że opiekun wyrazi zgodę na zabieg bez jego obecności.

6.Na pierwszą wizytę konsultacyjną Pacjent zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną.

7.Pacjent korzystając z rehabilitacji w Gabinecie rozpoczyna zabiegi od konsultacji Terapeuty, który decyduje o realizowanych zabiegach.

8.W Gabinecie wykonywane są usługi fizjoterapeutyczne dla dorosłych oraz dzieci, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia i fizjoterapii.

9.Pracownicy Gabinetu posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do prowadzenia usług medycznych.

10.Usługi w Gabinecie są odpłatne.  Aktualne ceny usług określone są w Cenniku dostępnym w gabinecie.

11.Za usługi świadczone w Gabinecie płatności można dokonać gotówką, kartą, blikiem lub przelewem na konto.

12.Umawianie się na wizyty następuje poprzez kontakt telefoniczny z recepcją pod numerem +48 515 985 242, osobiście w Recepcji Gabinetu lub przez samodzielnie przez kalendarz internetowy  zawarty na stronie internetowej www.pelnemocy.pl
Umówienie wizyty następuje w momencie potwierdzenia terminu wizyty przez Gabinet (PełneMocy -Zdrowe Centrum) drogą sms, na podany numer telefonu.

13. Informacje dot. Przedpłat on-line są zawarte w Regulaminie Przedpłat stanowiącym integralną część Regulaminu Ogólnego.

14.Pacjent proszony jest o przybycie na umówioną wizytę punktualnie, oraz o zabranie ze sobą ręcznika do położenia na leżankę.

15.Istnieje możliwość zmiany umówionego terminu, lub odwołania go co każdorazowo Pacjent ustala podczas wizyty lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 515 985 242, jednak nie później niż na 24h przed daną wizytą.

16.Nieobecność na umówionej wcześniej wizycie, bez odwołania lub przesunięcia terminu, albo odwołanie wizyty na mniej niż 24h przed danym terminem, skutkuje koniecznością opłaty pełnej wartości pieniężnej za daną wizytę lub zatrzymaniem zadatku (jeśli był pobrany) oraz dopłaty pozostałej części wartości zabiegu przy kolejnej wizycie.
Opłata następuje na podany numer konta wysłany w wiadomości e-mail/sms przez Gabinet w terminie 3 dni kalendarzowych od zaistniałej sytuacji nieobecności na wizycie. Po dokonanej wpłacie należy przesłać potwierdzenie bankowe na adres mailowy: kontakt@pelnemocy.pl
17.Brak ww. zapłaty, skutkuje brakiem możliwości zapisania się na kolejne wizyty. Kolejne wizyty będą umawiane wyłącznie po zapłaceniu 100% zadatku, tzw. płatność “z góry”.

18.Do Gabinetu nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.

19.Pracownicy Gabinetu zastrzegają sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Pacjenta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje, w takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg.

20.Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres:kontakt@pelnemocy.pl

21.Wszystkie osoby znajdujące się Gabinecie są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii jego pracowników.

 

-Regulamin PRZEDPŁAT-

Regulamin dotyczący rezerwacji wizyt do Gabinetu PelneMocy -Zdrowe Centrum, należącego co Hiperbar Centrum Terapii Tlenowej sp. Z o.o.
NIP 8842802626, realizującego usługi w Żarowie 58-130, przy ulicy
Bolesława Łokietka 2A, zwanej dalej “Gabinetem”

 

Regulamin dotyczy rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem systemu zarejestrowani.pl (zarówno on-line jak i telefonicznie oraz osobiście), dostępnego w kalendarzu wizyt zawartym na stronie internetowej www.pelnemocy.pl

§ 1

Rezerwacje

1. Rezerwacji dokonuje pracownik Gabinetu w recepcji podczas bezpośredniego umawiania Pacjenta, pracownik Gabinetu telefonicznie (pod nr tel 515 985 242) podczas rozmowy z Pacjentem, lub pacjent bezpośrednio przy pomocy systemu Zarejestrowani, dostępnego w kalendarzu wizyt zawartym na stronie internetowej www.pelnemocy.pl


2. Umówienie wizyty następuje w momencie potwierdzenia terminu wizyty przez Gabinet (PełneMocy -Zdrowe Centrum) drogą sms, na podany numer telefonu.

§ 2

Przedpłaty

1. Gabinet informuje o konieczności dokonania przedpłaty w wysokości 50% od minimalnej ceny za wybrane usługi w celu dokonania rezerwacji wizyty.

 

2. Przedpłaty zadatku można dokonać gotówką lub kartą bezpośrednio w Gabinecie lub przez link do szybkich płatności obsługiwany przez system rezerwacji wizyt T Pay. Link wysyłany jest do Pacjenta drogą wiadomości sms wraz z potwierdzeniem rezerwacji wizyty.3. Pracownik Gabinetu zobowiązany jest wystawić paragon na kwotę wpłaconego zadatku. Paragon ten jest przechowany w salonie do wizyty zarezerwowanej przez klienta. Następnie jest przekazywany klientowi po wykonanej usłudze.

4. Kwota wpłacanego zadatku (przedpłaty) odliczana będzie od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi. Wówczas otrzymuje paragony: na kwotę przedpłaty dokonanej wcześniej oraz na kwotę dopłacaną za usługę.

§ 3

Zasady odwołania lub zmiany terminu

1.Istnieje możliwość zmiany umówionego terminu, lub odwołania go co każdorazowo Pacjent ustala podczas wizyty lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 515 985 242, jednak nie później niż na 24h przed daną wizytą.

 

2. Nieobecność na umówionej wcześniej wizycie, bez odwołania lub przesunięcia terminu, skutkuje zatrzymaniem zadatku, który staje się rekompensatą  za utracony czas bez możliwości przyjęcia innej osoby na dany termin.3. Równocześnie Gabinet informuje, że wyraża zgodę na transfer kwoty wpłaconego zadatku na inną Osobę lub na inny termin usługi – wystarczy poinformować Pracownika Gabinetu nie później niż 24 h przed terminem zaplanowanej wizyty o potrzebie transferu zadatku na inną osobę (koleżanka, rodzina itp.) lub o potrzebie zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconego zadatku, wówczas zadatek nie przepada i ustalany jest inny termin realizacji kwoty zadatku.

 

4. W przypadku odwołania wizyty w terminie późniejszym niż 24 h przed planowanym dniem wizyty (np. 5 lub 2 h przed wizytą) 100% kwoty przedpłaty w formie zadatku jest bezzwrotne i stanowi rekompensatę za czas i gotowość Terapeuty i sprzętu do terapii.5.Wpłacony zadatek jest formą potwierdzenia rezerwacji danego terminu.

§ 4

Postanowienia końcowe


1. Gabinet informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Jednocześnie wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Szczegółowe informacje na temat w/w procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.2. W toku wykonywania umowy zawartej w związku ze świadczeniem usług Gabinetu, będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe. Informację na temat tego przetwarzania zawarte są w klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych stanowiącej integralną część Regulaminu salonu, dostępne na stronie internetowej oraz w Gabinecie.

3. Zmiana regulaminu odbywa się poprzez wywieszenie nowego regulaminu w Gabinecie. Zmiana odnosi skutek względem osób korzystających z usług po jej dokonaniu – chyba że co innego wynika z treści Regulaminu.


4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 września 2023 roku.-Polityka prywatności-

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetoweg zarejestrowani.pl (dalej: Serwis).

 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Hiperbar Centrum Terapii Tlenowej sp. Z o.o., adres: Imbramowice 58-130, ul. Żarowska 55/3 , KRS: 0000850546 , NIP: 8842802626, REGON:386552849 , adres poczty elektronicznej: kontakt@hiperbar.swidnica.pl (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

  • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,

  • umożliwienia logowania do Serwisu,

  • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,

  • komunikacji z Użytkownikiem (formularz kontaktowy itp.)

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

Termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres kontakt@hiperbar.swidnica.pl

 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.

 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.