-REGULAMIN-


PRZYPISY OGÓLNE

1.Każda osoba rezerwująca wizytę zarówno on-line jak i telefonicznie zostaje automatycznie Klientem Gabinetu Naturoterapii i Fizjoterapii ZDROWE CENTRUM i obowiązuje ją regulamin ośrodka. Klientem może być osoba pełnoletnia.
Osoba, niepełnoletnia (dziecko) może korzystać z usług za zgodą rodziców (opiekunów) oraz pod ich opieką.

2.Każda osoba zobowiązana jest do zapoznania się, z listą przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z sesji Tlenoterapii Hiperbarycznej
(pełna lista zawarta na stronie internetowej www.pelnemocy.pl ,a także w recepcji), oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu Gabinetu Naturoterapii i Fizjoterapii Zdrowe Centrum.W przypadku indywidualnych przeciwwskazań medycznych do korzystania z Tlenoterapii Hiperbarycznej należy skonsultować się z lekarzem.

3.Istnieje konieczność wcześniejszej rezerwacji terminów poszczególnych usług,
w przypadku braku rezerwacji Klient będzie obsługiwany w pierwszym wolnym terminie.
Rezerwacji dokonuje się samodzielnie (on-line) z poziomu strony internetowej www.pelnemocy.pl lub telefonicznie.

4.Klient po dokonaniu rezerwacji (zarówno drogą on-line, jak i telefonicznie oraz bezpośrednio) na podany przez Siebie numer telefonu otrzymuje przypomnienie o dokonanej rezerwacji. W wiadomości sms, wysyłanej do klienta uprasza się o potwierdzenie dokonanej rezerwacji, celem nie blokowania miejsca i usprawnieniu pracy Centrum.

5.Istnieje możliwość odwołania rezerwacji na usługi, jednak nie później niż na 24h (a w szczególnych przypadkach na 12h) przed planowaną wizytą.
Jeśli nastąpi to później lub osoba/by nie pojawią się na zarezerwowanej wizycie i nie poinformują w żaden sposób o zaistniałej sytuacji, wizytę uznaje się za zrealizowaną. Rozliczenie finansowe następuje przy najbliższej, kolejnej wizycie.
Jeśli klient posiadał BonPodarunkowy/voucher, który miał w zamiarze zrealizować, ale nie pojawił się w umówionym wcześniej terminie i nie odwołał wizyty,
uznaje się BonPodarynkowy/voucher za zrealizowany. Nie ma możliwości zrealizować go ponownie, gdyż będzie widoczny w systemie jako już nieaktywny.

SESJA TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ I JEJ PRZEBIEG

1.Sesja jest przeprowadzana w 1-,2-osobowej komorze hiperbarycznej o parametrach maksymalnych: ciśnienie do 1,3 ATA, stężenie tlenu do 98 %.
2. Czas wizyty liczony jest od umówionej godziny.
Całkowity czas wizyty obejmuje:
– przygotowanie do sesji – 5 min
– sesja w komorze hiperbarycznej – od 60 min wzwyż
– przygotowanie się po sesji – 5 min
3. W gabinecie  obowiązuje harmonogram, w którym określone są godziny, o których rozpoczynają się poszczególne sesje. Jeżeli na skutek przerwania wcześniejszej sesji lub działania siły wyższej godziny rozpoczęcia sesji ulegną przesunięciu, personel będzie informował o tym Klientów.
4. W przypadku spóźnienia klienta, czas wizyty może być skrócony o czas jego spóźnienia.
5. W przypadku opóźnienia wynikającego z winy Gabinetu Naturoterapii i Fizjoterapii Zdrowe Centrum sesja zostanie przedłużona o czas równy powstałego opóźnienia.
6. Przed rozpoczęciem sesji, Klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań co do brania udziału w sesji i korzystania z komory hiperbarycznej. W przypadku Klientów małoletnich odpowiednie oświadczenie podpisuje opiekun prawny.
7. Przebywanie w Komorze Hiperbarycznej jest dozwolone jedynie pod nadzorem przeszkolonego pracownika gabinetu.
8. Sesja zabiegowa poprzedzona jest krótkim instruktażem dotyczącym zasad bezpieczeństwa w czasie trwania zabiegu.
9. Do komory hiperbarycznej zabrania się wnoszenia jakichkolwiek substancji łatwopalnych, zapalniczek i zapałek, a także e-papierosów oraz urządzeń, które mogą wywołać zapłon bądź iskrę.
10. W komorze hiperbarycznej obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, używania papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz jedzenia.
11. W trakcie sesji dozwolone jest spożywanie napojów za zgodą personelu.
12. W trakcie korzystania z komory hiperbarycznej możliwe jest pojawienie się uczucia dyskomfortu w postaci przejściowego bólu uszu, zatok, zawrotów głowy, senności bądź pobudzenia.
13. Sesja rozpoczyna się etapem podnoszenia ciśnienia do poziomu 1,3 ATA. Przed zakończeniem sesji następuje etap dekompresji, czyli obniżania ciśnienia, który trwa od 4 do 7 minut i może spowodować uczucia dyskomfortu w postaci przejściowego bólu uszu, zatok.
14. W sytuacjach nagłych i kiedy wymagają tego zasady bezpieczeństwa, przewidziana jest awaryjna dekompresja, podczas której zmniejszanie ciśnienia odbywa się szybciej niż podczas standardowej sesji, tj. 1 do 2 minut co może powodować ból głowy, uszu i zatok.
15. Długość trwania jednej sesji wynosi 60 minut. W trakcie trwania sesji nie ma możliwości opuszczenia komory hiperbarycznej. W przypadku konieczności przerwania sesji ze względów bezpieczeństwa, z uwagi na złe samopoczucie osoby przebywającej w komorze lub ze względu na nagłą konieczność, sesja przerywana jest dla wszystkich osób biorących w niej udział.
17. W razie wystąpienia złego samopoczucia lub dolegliwości bólowych należy niezwłocznie poinformować o tym personel gabinetu. W trakcie trwania sesji kontakt z personelem jest możliwy poprzez system komunikacji znajdujący się wewnątrz komory hiperbarycznej.
17. W przypadku przerwania sesji i braku możliwości jej kontynuacji personel ustali z Klientem nowy termin sesji.

WEJŚCIA JEDNORAZOWE I PAKIETY WEJŚĆ

1. Każda osoba chcąca skorzystać z usług  zobowiązana jest do wykupienia jednorazowego wejścia lub Pakietu wejść, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Bony Podarunkowe oraz Pakiety są na okaziciela (nie są imienne) i mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Nie podlegają wymianie na gotówkę.
2.  Niezbędne jest okazywanie Pakietu lub Bonu Podarunkowego w recepcji przed każdorazowym wejściem. Wykorzystane Bony Podarunkowe lub Pakiety są zabierane. Pakiety można pozostawić w recepcji na przechowanie na czas między sesjami.
3. Data ważności wypisana na Bonie Podarunkowym/Pakiecie rozumiana jest jako czas, w którym należy wykorzystać usługę (nie jako czas, w którym należy zarezerwować termin na odleglejszy czas oraz nie, jako konkretna data realizacji usługi). Data ważności Pakietu/Bonu Podarunkowego zaczyna biec od dnia jego zakupu.
Bony Podarunkowe na jednorazowe sesje 60/90 minut — mają datę ważności 2 miesiące od momentu zakupu.
Pakiety pięciu lub dziesięciu sesji 60/90 minut — mają datę ważności 1 miesiąc od momentu zakupu.
Pakiety dwudziestu więcej sesji 60/90 minut — mają datę ważności 2 miesięcy od momentu zakupu.
4. Pakiety i Bony Podarunkowe po upływie terminu ważności są akceptowane wyłącznie po uiszczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 50 PLN za każdy przedłużony tydzień. Bony Podarunkowe/Pakiety można przedłużać w nieskończoność, korzystając z w.w. zasady.

OCHRONA I ADMINISTRACJA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Hiperbar Centrum Terapii Tlenowej Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Bolesława Krzywoustego 2A 58-130 Żaró PL., NIP 8842802626, e-mail: kontakt@hiperbar.swidnica.pl.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia i przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).